جدیدترین اخبار

اخبار 1

تذکرات مهم در مورد کارورزی ۱

تذکرات مهم در مورد کارورزی ۱

1-      دانشجویان تا تاریخ 28 تیرماه به واحد آموزش مراجعه نموده و معرفی نامه خود را تحویل بگیرند.

2-      انتخاب محل کارورزی براساس رشته بر عهده دانشجو می باشد اما می بایست محل کارورزی مرتبط با رشته تحصیلی باشد.

عواقب عدم مراجعه دانشجو در تاریخ های تعیین شده بر عهده دانشجو خواهد بود.

1-      پیشنیاز درس کارورزی ۱، کاربینی می باشد. دانشجویانی که درس کاربینی را نگذرانده اند در اسرع وقت به واحد آموزش مراجعه نماید.

2-     دانشجو موظف است دوره کارورزی را به مدت ۲۴۰ ساعت در محل کارورزی گذرانده و گزارش عملکرد خود را تحویل استاد نماید.

3-      گزارش کارورزی به دو شکل خواهد بود. دانشجو موظف است گزارش را هم برروی فرم کارورزی که در همین سایت در قسمت قوانین و مقررات آموزشی (صفحات201 تا 207) قابل دسترس می باشد تکمیل نموده و هم به صورت تایپ شده برروی یک لوح فشرده تحویل استاد کارورزی نماید. نمره درس براساس گزارش کارورزی و حضور و غیاب در نظر گرفته خواهد شد.

4-       پس از پایان ۲۴۰ ساعت دانشجو موظف است نامه ای مبنی بر خاتمه دوره کارورزی (نهایت ۱۵ شهریور ماه) تحویل واحد آموزش نماید. نامه کارورزی می بایست شامل تاریخ شروع و پایان دوره بوده و عبارت ۲۴۰ ساعت در آن لحاظ شود. متن نامه می بایست تایپ شده و با مهر و امضا محل کارورزی نیز باشد.

 

آدرس ما در سروش

جستجو در سایت

نمایش اوقات شرعی