درحال بروزرسانی هستیم

info [at] iastjd.ac.ir

معرفی اجمالی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

مجموعه آموزش عالی علمی‌كاربردی در راستای تحقق بند ۷ و ۸ ماده ۳ اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ مبنی بر“ اجرای دوره‌های رسمی آموزش‌های علمی‌كاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی كشور و ایجاد تشكیلات آموزشی و تحقیقاتی متناسب با آن بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی“ فعالیت خود را از سال ۱۳۷۷ در ذیل معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی با ۸ مركز، ۸ عنوان رشته در ۱۴ كد رشته محل و ۲۸۴ نفر دانشجو در مقطع كاردانی ناپیوسته در سطح كشور آغاز و با عنایت به مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ هیات امنای جهاد دانشگاهی، با تاسیس مركز آموزش عالی علمی‌كاربردی جهاد دانشگاهی این فعالیت ادامه یافت. سپس در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ بر اساس مصوبه شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه مركز به مؤسسه آموزش عالی علمی‌كاربردی با ۴۳ مركز فعال ارتقاء پیدا كرد. این مؤسسه اینك با حدود ۶۴۴ نفر پرسنل در ستاد و مراكز وابسته و بیش از ۴۶۳۲۹ نفر دانشجو در مقاطع كاردانی ناپیوسته، كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی ارشد در دو نظام ترمی و پودمانی با ۴۰ مركز فعال به كار خود ادامه می‌دهد.

اهداف آموزشهای علمی کاربردی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه نمایید :

www.sanjesh.org و www.iastjd.ac.ir